Skip to Content

ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום רכישת המוצר, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.

זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרוני.

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור אלינו הודעת ביטול באחת מהדרכים הבאות:

צוות שירות הלקוחות של TextMe – בהודעה בעל פה בטלפון מס’ 0559919191  בימים א’ – ה’ בין השעות 09:30-16:30
בדואר אלקטרוני לכתובת hi@textme.co.il
בהודעה בעל פה שניתן למסור במשרדי העסק בכתובת ההגנה 13 ראשון לציון
בדואר רשום לכתובת ההגנה 13 ראשון לציון מיקוד 7565801

  פרטי לקוח


  פרטי ההזמנה
  סיבת הביטול  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  Back to top