Skip to Content

מדיניות שימוש – תקנון אתר

הסכם שירותי שליחת הודעות באמצעות מערכת TextMe

בין מתת טכנולוגיות בע"מ, מרחוב אלינו איתן 1 רשל״צ – מיקוד 7565435 (להלן: "החברה" ו/או "TextMe") מצד אחד; לבין: לקוח מערכת TextMe (להלן: "המזמין" ו/או "הלקוח") מצד שני;

 

בהזמנת השירותים שמעניקה החברה, הלקוח מסכים ומקבל על עצמו את הוראות הסכם זה.

1. מבוא ופרשנות

1.1. המבוא להסכם זה וכן הנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וייקראו יחד.
1.2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנות ההסכם.
1.3. מובהר כי הוראות הסכם זה גוברות על כל הוראה סותרת בהזמנה.

2. הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:
2.1. "האתר" – אתר ברשת האינטרנט, שכתובתו הנוכחית www.textme.co.il ובאמצעותו ניתן להזמין את שירותי החברה.
2.2. "הזמנה" – הזמנות שירותי SMS על ידי המזמין מהחברה מעת לעת.
2.3. "השירותים" שירותי שליחת הודעות SMS באמצעות המערכת.
2.4. "מפעיל סלולרי" אחת מהחברות המפעילות מערכת תקשורת סלולרית בישראל בהתאם לכל היתר או רישיון שניתן להם ממשרד התקשורת או על פי דין.
2.5. "חבילות" חבילות שונות הכוללות שירותים שונים בהתאם למאפייניהן ומחיריהן באתר.
2.6. "מדיניות הפרטיות" מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר כפי שתעודכן מעת לעת.
2.7. "מערכת" – מערכת חכמה לשליחת הודעות באמצעותה ניתן לוודא שההודעה מגיעה ליעד שלה, המערכת מאפשרת קבלת אישור על הגעת ההודעות שנשלחו אל המנוי ומספקת הגנה מתביעות חוק הספאם (הלקוח יכול להסיר עצמו מרשימת התפוצה על ידי תגובה ב- SMS חוזר).
2.8. "התקופה" או "תקופת ההסכם" – כהגדרתה בסעיף ‎10 להלן.
2.9. "מנוי" – כל אדם או גוף המקבל הודעה באמצעות המערכת בהתאם לרשימת המנויים של המזמין.
2.10. "כללי התוכן" – כללי תוכן ההודעות שישלחו באמצעות המערכת בהתאם למפורט בנספח א'.
2.11. "תמורה" – כהגדרתה בסעיף ‎7, להלן.
2.12. "תנאי השימוש" תנאי השימוש כפי שמופיעים באתר החברה ומתעדכנים מעת לעת.

3. השירותים

3.1. בכפוף לקיום מלא של כל חובותיו של המזמין מכוח הסכם זה, תספק החברה למזמין שירותי שליחת הודעות SMS באמצעות המערכת ובכפוף לתקנון השימוש, למדיניות הפרטיות באתר ובהתאם להוראות הסכם זה.
3.2. החברה שומרת לעצמה על כל זכות שאינה מוענקת במפורש למזמין לפי הוראות ההסכם, ומובהר בזאת כי המערכת אינה נמכרת למזמין על ידי החברה. המערכת וכל העתקיה, וכל זכויות הקניין הרוחני לרבות, זכות יוצרים, זכות ביצירה נגזרת, מוניטין, סימן מסחר, פטנט, ידע המקצועי (know how) שמקורן במערכת או בכל חלק ממנה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויוותרו בבעלותה.

4. הצהרות מזמין

4.1. המזמין מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי דין, הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן כי התקשרותו בהסכם זה אושרה כדין על ידי הגופים המוסמכים אצלו.
4.2. הוא אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון המזמין, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של המזמין באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון החברה לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של המזמין באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.

5. אחריות המזמין

5.1. המזמין יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם לחברה ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירותים, ולרבות בקשר עם המידע ו/או התוכן המסופק באמצעות השירותים ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי המזמין יהיה אחראי לנכונות המידע ו/או התוכן, מהימנותו ואמינותו. מובהר למזמין שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי המזמין ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה.
5.2. המזמין מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ החברה להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים למזמין ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות הסכם זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות הדין ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מהחברה על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור למזמין ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם המזמין, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של הסכם זה, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע למזמין ו/או לפעילות המזמין בתקופת ההסכם.
5.3. המזמין יוודא כי כל עובד ו/או משתמש מטעמו העושה שימוש במערכת מטעמו מכיר ויפעל בהתאם לתנאי השימוש במערכת ולהוראות הסכם זה.
5.4. המזמין יהיה אחראי בלעדית לכל מעשה או מחדל של מי מטעמו שעושה שימוש במערכת, וכן לכל נזק שיגרם, ובכלל זה נזק לכל צד ג', בשל מעשה או מחדל שכזה.

6. הסתמכות על מפעילים סלולריים

6.1. המזמין מאשר ומבין כי ביצוע חלק ממחויבויות החברה בהתאם לכל חבילה שתירכש באתר מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין החברה לבין המפעילים הסלולריים השונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין החברה לבין מפעיל סלולרי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי. כמו כן, המזמין מודע לכך שהמפעילים הסלולריים עשויים להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי הסכם זה. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
6.2. המזמין יודע כי המפעילים הסלולריים רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע התחייבויות החברה, למי מהמנויים או לסוג מסוים של מנויים, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין לבקשת המנוי, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך. במידה וחסימת המנוי כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים למזמין, המזמין מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.
6.3. המזמין מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתה הסבירה של החברה ו/או המפעילים הסלולריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על החברה ו/או המפעילים הסלולריים.
6.4. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מניוד מספרים ו/או החלפת קידומות של מספרים קיימים בקידומות חדשות. על הלקוח לוודא ולתקן את רשימות התפוצה שלו בקידומות המעודכנות בהתאם לחוק.

7. הצהרות החברה

7.1. המערכת מסופקת כמות שהיא ("AS IS"), ללא כל התחייבות מצד החברה. החברה אינה מתחייבת שהמערכת תעבוד ללא תקלות או בלא הפסקה ושתהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות.
7.2. מובהר למזמין כי איכות השירות וביצועי המערכת תלויים בגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, בין היתר במפעיל הסלולרי, בחוות השרתים ועוד. החברה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללקוח ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא. אחריותה של החברה על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי החברה ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות החברה, יהיה מוגבל למחיר החבילה שרכש המזמין מהחברה.
7.3. בכוונת החברה כי האתר, המערכת והשירותים יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. החברה לא תהא אחראית, ולא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

8. התמורה

8.1. בתמורה למתן השירותים למזמין, ישלם המזמין לחברה את התמורה בהתאם לחבילה אשר בחר המזמין לרכוש מהחברה. רכישת חבילה נעשית באמצעות תשלום מראש עבור כל חבילה באמצעות כרטיס אשראי.

9. סודיות

9.1. המזמין מתחייב בזאת כלפי החברה לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע, אשר יגיע לידיו ו/או לידיעתו ו/או שאותו ילמד בקשר לביצועו של הסכם זה.
9.2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה של מקבלי ההודעות ו/או בתוכן ההודעות, שלא למטרת השירותים הניתנים במסגרת הסכם זה.

10. תקופת ההסכם וסיומו

10.1. כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 14 (ארבעה עשר) ימים, שתימסר לצד השני בכתב. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה של אחד הצדדים על הפסקתו.
10.2. החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה למזמין בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה של ביטול השירות למזמין עקב הפרת הסכם זה, ידוע למזמין כי לא יבוצע החזר כספי למזמין והמזמין יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

11. כללי

11.1. מוסכם ומובהר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין החברה.
11.2. הסכם זה, כפי שישתנה מזמן לזמן, הוא לבדו קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירותים למזמין, ואין בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפי כריתתו.
11.3. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים להסכם זה.
11.4. שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי ההסכם או כשינוי.
11.5. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או למכור את זכויותיה לצד שלישי מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת המזמין לכך.
11.6. הדין הישראלי יחול על הסכם זה לכל דבר ועניין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לעניין תוקפו, פרשנותו ו/או קיומו. לבתי המשפט ולבתי הדין של תל-אביב תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל הקשור להסכם זה במישרין או בעקיפין.
11.7. למזמין ידוע והוא מאשר כי החברה רשאית לפנות אליו כדי להציע מבצעים, הסברים על עדכוני המערכת, חומר שיווקי ו/או פרסומי במיילים ו/או באמצעי אחר.
11.8. המזמין אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, וכן אינו רשאי להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

נספח א – כללי התוכן

המזמין מתחייב שלא להעביר במסגרת השירותים הודעות הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ואו להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות המערכת:

1. תוכן הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קניניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים.
2. תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית. כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, פורנוגרפי, מיני, גזעני או פוגע ברגשות הציבור.
3. תוכן הכולל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקיםMalicious) Applications ) וכיו"ב.
4. תוכן שכולל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
5. כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של המפעיל הסללורי.
6. תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
7. תוכן שיש בו שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת המנוי.
8. קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.
9. מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש המערכת יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין.
10. המזמין יודע ומסכים כי החברה ו/או המפעיל הסלולרי רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות אותן יעביר המזמין ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או של המפעיל הסלולרי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה ו/או על המפעיל הסלולרי כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על המזמין.

מדיניות קבלת המוצר / ביטול עסקה

1. לאחר ביצוע ההזמנה, יישלח מייל או הודעת sms עם אישור על קבלת ההזמנה, עד 5 שעות מרגע ההזמנה ישלח אימייל או sms עם פרטי גישה למערכת (שם משתמש וסיסמה). ניתן להתריע בכל עת במייל hi@textme.co.il או בפלאפון 055-9909090 על כל עיכוב.
2. ביטול עסקה – ניתן לבטל כל עסקה ולקבל החזר במידה והמערכת/מוצר לא עונים על הצורך ועד כ – 7 ימים מיום הרכישה.
3. החזר כספי – החזר כספי יתבצע באותו שיטת תשלום ששולמה העסקה, במידה ובוצע שימוש בחבילה ההודעות שנשלחו ינוכו מההחזר הכספי, בנוסף לפי שיקול דעת החברה ינוכו 5% מסכום הרכישה.
4. ספאם – במידה ויש חשש שהחשבון שולח הודעות ספאם, החשבון יוקפא ולאחר בירור עם הלקוח החשבון יוחזר לפעילות או שהלקוח יקבל זיכוי על יתרת ההודעות שנשארו בחשבון.

אבטחה

• תקן PCI-DSS – האתר עומד בתקן אבטחת כרטיסי אשראי אשר מסופק על ידי סליקה חיצונית.

Back to top דילוג לתוכן